سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
سید چه خوبست تو کروات نداری !!!!
جمعه 87 آذر 8
ساعت 9:17 عصر
| نظر

سلام علیکم

چه خوب است تو کت و شلوار چندین دلاری نمی پوشی اما چفیه ات قیمتی به اندازه ی شرافت از دست رفته ی اعراب می شود

چه  خوبست لبخندت برای کودکان قاناست و فریادت برای دزدانی که با جنگنده و تانک و لدر از مال  و جان و ناموس و وطن تان ابا ندارند

چه خوبست عطرت از عطرهای فرانسوی نیست و بوی گل محمدی می دهی

چه خوبست تو در چند ساعت فتنه ی سقیفه نشین های مدرن را به باد میدهی

چه خوبست سید تو اهل مذاکره با شیطان نیستی و ماهیت شیطان همان عدو مبین برای تو تبین شده

چه خوبست سید تو هستی

 

چه بد است که گریه های شبانگاهی کودکان در شبانگاهی ما  به روزمره هایی که شام را کوفتمان می کند دارد تبدیل میشود

چه بد است که در مقر شیطان از خدا حرف میزنند ، لیوان های صلح با ابلیس را در منظر مزحکانه ای از بی حیایی توأم با اعلام خیانت به هم می کوبند و فریاد توست که آبرویی برای روسری به سران خاکبرسر جز لرزه چیزی باقی نمیگذارد

چه بد است در غزه برق نیست در عراق نان و در کابل جان و در ...

چه بد است سید که  (او) به ما گفت از نهج البلاغه و صحیفه بخوانیم و نمیخوانیم آنگونه که باید وگرنه وقتی به مدرسه دانشگاه پادگان اداره  مغازه خیابان و هر جا که پا می نهیم باید کسانی را ببینیم که در غم رنج بشر افسردگی گرفنته اند و نمیبینیم

چه بداست سید که برخی در اوهام به سر میبرند که ما را با غزه و لبنان و سوریه و افغانستان و عراق و خیلی جاهی دیگر ربطی نیست  آنها امنیت ملی را تا نوک بینیشان میبینند

چه بد است سید که این جمعه هم گذشت و ...